Makinti Napanangka and Narrabri Nakamarra ' 180cm x 120cm #9908

Makinti Napanangka

 Makinti Napanangka. 'Kutjarre Kunga - Two Women' 204cm x 120cm. #10047

 Makinti Napanangka with Narabri Nakamarra. 'Womens Hairstring' 182cm x 119cm. #10049.